หน้าหลัก

ทำไมต้องทดสอบการติดเชื้อเอชไอวี และใครคือผู้ที่ต้องตรวจสอบ?

 

การตรวจสอบการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูงหรือสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ สามารถทำได้โดยง่าย และได้โดยทันที โดยทั้งนี้ไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาการติดเชื้อหรือการแสดงอาการของเชื้อหรือระยะเวลาของการมีพฤติกรรมเสี่ยง และ/หรือ ระยะเวลาwindow period (ระยะเวลาที่อาจได้รับเชื้อในช่วงสามเดือนหลังมีพฤติกรรมเสี่ยง) การตรวจสอบที่ทันท่วงทีนอกจากจะเป็นการลดความกังวลที่มีของผู้ตรวจแล้ว การทราบผลที่เร็วย่อมสามารถทำให้ผู้ติิดเชื้อ (หากมี) ได้รู้และเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดกระจายของโรคและการติดต่อไปถึงผู้อื่นอีกด้วย

 

หากคุณมีความเสี่ยงหรือความกังวลในการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี(เอดส์) นอกเหนือจากการเข้ารับการตรวจเลือดในสถานพยาบาลทั่วไปแล้ว แผ่นทดสอบเอชไอวีถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถตรวจการติดเชื้อของโรคได้ด้วยตนเอง  มีความเป็นส่วนตัว แม่นยำและใช้งานง่าย โดยผู้ตรวจสามารถรู้ผลได้ภายในเวลาเพียง15-60 นาทีหลังทดสอบ
 

หากคุณมีพฤติกรรมทางเพศที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีอาการอันเป็นที่น่าสงสัย การใช้แผ่นทดสอบถือเป็นตัวบ่งชี้การติดเชื้อได้อย่างดี ทั้งนี้เพราะอาการเพียงอย่างเดียวไม่อาจเป็นตัวบ่งชี้ได้ถึงการติดเชื้อของโรคอันจะส่งผลต่อการปฎิบัติตัวและการวางแผนเพื่อการรักษาในอนาคต

 

การตรวจเชื้อเอชไอวีโดยทั่วไปสามารถกระทำได้โดยทันทีโดยการตรวจแอนติบอดีในร่างกายภายหลังพฤติกรรมความเสี่ยงที่ผู้ตรวจสงสัยว่าอาจติดเชื้อ แต่ทั้งนี้เนื่องจากคนส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อมักตรวจพบเชื้อภายหลังจากพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงไปแล้วเป็นระยะเวลากว่าสามเดือนขึ้นไปหรือ "ระยะเวลา Window Period" การตรวจสอบผลการติดเชื้อให้แน่ใจจึงควรกระทำอีกครั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ผู้ตรวจมีพฤษติกรรมความเสี่ยงเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของผลอันเนื่องมาจากระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่า มีเพียงไม่กี่กลุ่มตัวอย่างเท่านั้นที่ต้องรอถึงหกเดือนหลังพฤติกรรมเสี่ยงจึงจะตรวจพบการติดเชื้อ ดังนี้การตรวจสอบการติดเชื้อควรกระทำโดยทันทีและอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันผลการตรวจเลือดที่เป็นลบในครั้งแรก

 

  Determine HIV-1/2

 

*  แผ่นทดสอบเชื้อเอชไอวีมีค่าความแม่นยำสูงถึง 99.75% แสดงผลภายใน15 นาที หลังการทดสอบ

* สามารถทดสอบได้กับไวรัสเอชไอวีชนิดที่ 1, ไวรัสเอชไอวีชนิดที่ 2

* เก็บรักษาได้ง่าย ในสถานที่ที่มีอุณภูมิระหว่าง 2 º C-30 C º

* ง่ายต่อการใช้งานโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่น สะดวก รวดเร็วและแม่นยำ

 

Comments are closed.